Ιntoduction to Sustainability

Ιntoduction to Sustainability

Σκοπός:

 • Γνωριμία με την έννοια της αειφορίας, και τους 17 Στόχους Αειφόρου
  Ανάπτυξης ΟΗΕ
 •  Απόκτηση γνώσης σχετικά με τους πυλώνες αειφορίας (ESG)
 • Ενημέρωση σχετικά με την προστιθέμενη αξία αειφόρων πρακτικών και
  πρακτικών για την εφαρμογή τους
 • Ενημέρωση για τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αναφορών ESG

Τι περιλαμβάνει:

 • Γενικά – Τι είναι – Σημαντικότητα
 • Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης ΟΗΕ
 • Πυλώνες αειφορίας – Κριτικές
 • Προστιθέμενη αξία για επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Πρακτικά βήματα εφαρμογής – Ανάλυση ουσιαστικότητας
 • Εκθέσεις Αειφορίας – Πρότυπα

Υλικό που διανέμεται (εκτός του υλικού που χρησιμοποιείται κατά την εκπαίδευση):

 • Παρουσίαση σεμιναρίου (pdf)

Διάρκεια: 2 ώρες

Εισηγητής: Γιώργος Σταμπουλής, EFQM Certified Trainer & Assessor

Σύγχρονη online διδασκαλία: Διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας zoom
(Απαραίτητη πρώτα η Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής)

Κόστος συμμετοχής: 50€

Γλώσσα: Ελληνικά
Διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)
Με την ολοκλήρωση αποδίδεται Βεβαίωση παρακολούθησης από το ΙNBIAN

Δηλώστε  ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ: