ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

NATIONAL FUNDING PROGRAM FOR “GREEN TRANSTITION” OF SMEs

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

NATIONAL FUNDING PROGRAM FOR “GREEN TRANSTITION” OF SMEs

INBIAN informs you that the EFQM Global Certification Model for Business Excellence & Sustainability – is eligible expense for the set of Actions of “GREEN TRANSITION OF SMEs” of the “Competitiveness” Program (NSRF 2021-2027) aims to upgrade of the Greek SMEs.
Specifically, it is included in category 4.2 “Certification of services & procedures according to nationally harmonized, as well as other European and international standards”.
Aid Intensity 40% and an additional 10% if the investment plan includes GREEN expenses.

 

Implement the EFQM International Model for Business Excellence & Sustainability in your company and achieve a globally recognised Certification!

 

For more information contact the specialized partners of INBIAN:+30210 6254070, info@inbian.org, https://inbian.org/ , https://efqm.org/.