Υπηρεσίες

Οργανισμός Εκπαίδευσης EFQM (CTO)


Το INBIAN είναι ένας Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός με άδεια να παρέχει επίσημα Εκπαιδευτικά Μαθήματα EFQM.

Το INBIAN είναι ένας Πιστοποιημένος Οργανισμός Αναγνώρισης με άδεια από την EFQM για την παράδοση
αξιολογήσεις που απαιτούνται για την εξωτερική αναγνώριση EFQM.

Το INBIAN είναι ένας πιστοποιημένος οργανισμός συμβούλων με άδεια από την EFQM για την παροχή υποστήριξης με το EFQM συμβουλευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μια επισκόπηση όλων των EFQM Recongised Οργανισμών μας για το 2022.
VIEW PDF